แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370087
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์โปรแกรม Zoom จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี
จำนวน1
หน่วยนับระบบ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2566
คาดว่าจะมีการส่งมอบพฤษภาคม 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370087
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์โปรแกรม Zoom จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 42011, 0810595745
E-mail สำหรับวิจารณ์psurach@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่10 เมษายน 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370087
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์โปรแกรม Zoom จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี
วงเงินราคากลาง(บาท)1,060,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 46133,42011
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่10 เมษายน 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370087
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์โปรแกรม Zoom จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี
วงเงินราคากลาง1,060,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร11 เมษายน 2566
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร21 เมษายน 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์081-0595745, 043-009700 ต่อ 42011
ชื่อผู้ประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่12 เมษายน 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมเลขที่โครงการในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 66049125636
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ900,000 บาท
เลขที่โครงการ66370087
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์โปรแกรม Zoom จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด779,800 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด779,800 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่25 เมษายน 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่