ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66360173
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญามกราคม 2566
คาดว่าจะมีการส่งมอบเมษายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66360173
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์20 ธันวาคม 2565
สถานที่ติดต่อกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 เบอร์ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
E-mail สำหรับวิจารณ์thanha@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66360173
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินราคากลาง(บาท)15,219,756.05 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่15 ธันวาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66360173
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินราคากลาง15,219,756 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร21 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร10 มกราคม 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่5 มกราคม 2566
ราคาค่าเอกสาร20,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 หรือเบอร์มือถือ 06-11540904
ชื่อผู้ประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 ธันวาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ15,000,000 บาท
เลขที่โครงการ66360173
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี 2015
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพท่าบ่อ 59
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเสคดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น15,000,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี 201515,178,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพท่าบ่อ 5914,950,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพท่าบ่อ 5914,950,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 มกราคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่