ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ275,139.80 บาท
เลขที่โครงการ66308165
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ GC และ GCMS หมายเลขครุภัณฑ์ M-00349-1.1/47,610741157100-00001
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศพิมพ์ลดา สิมราช
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ275,140 บาท
เลขที่โครงการ66308165
ชื่อประกาศงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ GC และ GCMS หมายเลขครุภัณฑ์ M-00349-1.1/47,610741157100-00001
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท โนวา ไลฟ์ ซายน์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โนวา ไลฟ์ ซายน์ จำกัด275,140 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โนวา ไลฟ์ ซายน์ จำกัด275,140 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศพิมพ์ลดา สิมราช
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่