ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,763,300.00 บาท
เลขที่โครงการ66307074
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการชุดถุงบรรจุโลหิตชนิดพิเศษประกอบเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 3900 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศภิรมย์ จาริชานนท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
871.53 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,763,300.00 บาท
เลขที่โครงการ66307074
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดถุงบรรจุโลหิตชนิดพิเศษประกอบเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 3900 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์25 สิงหาคม 2565
สถานที่ติดต่อหน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043363630 ต่อ 15-16 (คุณภิรมย์ จาริชานนท์)
E-mail สำหรับวิจารณ์piroja@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศภิรมย์ จาริชานนท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,763,300.00 บาท
เลขที่โครงการ66307074
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดถุงบรรจุโลหิตชนิดพิเศษประกอบเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 3900 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)8,763,300.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-363-230 ต่อ 15-16
ชื่อผู้ลงประกาศภิรมย์ จาริชานนท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่22 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
462.64 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,763,300.00 บาท
เลขที่โครงการ66307074
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดถุงบรรจุโลหิตชนิดพิเศษประกอบเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 3900 ชุด
วงเงินราคากลาง8,763,300 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร26 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร2 กันยายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร1,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-363-230 ต่อ 0 หรือ 15-16 ในวันและเวลาราชการ (คุณภิรมย์ จาริชานท์)
ชื่อผู้ประกาศภิรมย์ จาริชานนท์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,763,300 บาท
เลขที่โครงการ66307074
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดถุงบรรจุโลหิตชนิดพิเศษประกอบเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 3900 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด8,763,300 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด8,763,300 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศภิรมย์ จาริชานนท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่