ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะเทคนิคการแพทย์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66270021
แหล่งเงินเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1 และ อาคาร 2
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤศจิกายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศเอมอร ทุยบึงฉิม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะเทคนิคการแพทย์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66270021
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1 และ อาคาร 2
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-202399
E-mail สำหรับวิจารณ์tamon@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศเอมอร ทุยบึงฉิม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะเทคนิคการแพทย์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66270021
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1 และ อาคาร 2
วงเงินราคากลาง(บาท)559,360.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศเอมอร ทุยบึงฉิม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่18 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะเทคนิคการแพทย์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66270021
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1 และ อาคาร 2
วงเงินราคากลาง559,360 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร18 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร27 ตุลาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะเทคนิคการแพทย์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร100 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202399
ชื่อผู้ประกาศเอมอร ทุยบึงฉิม
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะเทคนิคการแพทย์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ600,000 บาท
เลขที่โครงการ66270021
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1 และ อาคาร 2
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอช.เอช.เซฟตี้การ์ด จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว การ์ด จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอช.เอช.เซฟตี้การ์ด จำกัด595,163 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว การ์ด จำกัด560,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว การ์ด จำกัด560,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศเอมอร ทุยบึงฉิม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่