ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ163,450.00 บาท
เลขที่โครงการ66210126
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาตุลาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบพฤศจิกายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ163,450.00 บาท
เลขที่โครงการ66210126
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อฝ่ายพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 50666
E-mail สำหรับวิจารณ์sureepornma@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่25 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ163,450.00 บาท
เลขที่โครงการ66210126
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
วงเงินราคากลาง(บาท)163,450.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202044
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่25 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
216.67 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ163,450 บาท
เลขที่โครงการ66210126
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ร้าน เคบีเทค
ร้าน รับทรัพย์เซอร์วิส
ร้าน เอส แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ร้าน เคบีเทค163,450 บาท
ร้าน รับทรัพย์เซอร์วิส165,960 บาท
ร้าน เอส แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริ่ง166,900 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ร้าน เคบีเทค163,450 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่