ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66160181
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
จำนวน5
หน่วยนับเครื่อง
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66160181
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่20 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
144.22 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66160181
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
วงเงินราคากลาง(บาท)1,900,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0823064571
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศราคากลาง ณ วันที่20 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,900,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66160181
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
วงเงินราคากลาง1,900,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะวิทยาศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0823064571
ชื่อผู้ประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่21 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,900,000 บาท
เลขที่โครงการ66160181
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เค พี ที โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,895,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,895,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่4 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่