ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ1,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66110018
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนงานด้านกายภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2567
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ1,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66110018
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนงานด้านกายภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2567
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์043-203588ต่อ14
E-mail สำหรับวิจารณ์swijit@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
291.82 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ1,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66110018
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนงานด้านกายภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2567
วงเงินราคากลาง(บาท)1,120,784.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-203588ต่อ14
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่16 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ1,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66110018
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนงานด้านกายภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2567
วงเงินราคากลาง1,120,784 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร13 กันยายน 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะนิติศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-203588ต่อ14
ชื่อผู้ประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ1,120,000 บาท
เลขที่โครงการ66110018
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนงานด้านกายภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2567
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 2015
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ จำกัด 1,009,440 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 20151,012,000 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด1,080,960 บาท
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด1,113,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส1,116,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ จำกัด 1,009,440 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่