ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65750009
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญากันยายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบมีนาคม 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริรัตน์ ทินตะนัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65750009
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศศิริรัตน์ ทินตะนัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่9 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65750009
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)600,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศศิริรัตน์ ทินตะนัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลาง ณ วันที่1 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65750009
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด
วงเงินราคากลาง600,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0897122329
ชื่อผู้ประกาศศิริรัตน์ ทินตะนัย
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่9 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ600,000 บาท
เลขที่โครงการ65750009
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด600,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด600,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริรัตน์ ทินตะนัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่16 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่