ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ190,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65741364
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการซ่อมเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญากุมภาพันธ์ 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศพรวิลัย มีมา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ190,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65741364
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศพรวิลัย มีมา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่17 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
558.11 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ190,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65741364
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์
วงเงินราคากลาง(บาท)190,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศพรวิลัย มีมา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่17 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ190,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65741364
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์
วงเงินราคากลาง190,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-362211
ชื่อผู้ประกาศพรวิลัย มีมา
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
558.11 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ190,000 บาท
เลขที่โครงการ65741364
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท สู่ฝัน เมดิคอล จำกัด180,500 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศพรวิลัย มีมา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่