ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ299,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65700109
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุวิมล คำชมภู
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ299,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65700109
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202540
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศสุวิมล คำชมภู
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่13 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ299,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65700109
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
วงเงินราคากลาง(บาท)299,814.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202540
ชื่อผู้ลงประกาศสุวิมล คำชมภู
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่13 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ299,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65700109
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
วงเงินราคากลาง299,814 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักหอสมุด
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043202540
ชื่อผู้ประกาศสุวิมล คำชมภู
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่25 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ299,000 บาท
เลขที่โครงการ65700109
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด299,000 บาท
บริษัท ไอ.ที.คอมซายน์ จำกัด305,111 บาท
บริษัท ทีเอสดีซี จำกัด316,206 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด299,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุวิมล คำชมภู
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่25 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่