แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ480,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65690010
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
ชื่อรายการจัดทำ Learning Production ในการพัฒนารายวิชา GE 341 511 การคิดเชิงคำนวณและเชิงสถิติ สำหรับ เอบีซีดี
จำนวน1
หน่วยนับระบบ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญาธันวาคม 2564
คาดว่าจะมีการส่งมอบมีนาคม 2564
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศภัสราภรณ์ พรหมเทพ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ480,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65690010
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างจัดทำ Learning Production ในการพัฒนารายวิชา GE 341 511 การคิดเชิงคำนวณและเชิงสถิติ สำหรับ เอบีซีดี
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน
หมายเลขโทรศัพท์043-009700 ต่อ 50130
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศภัสราภรณ์ พรหมเทพ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
82.14 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ480,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65690010
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างจัดทำ Learning Production ในการพัฒนารายวิชา GE 341 511 การคิดเชิงคำนวณและเชิงสถิติ สำหรับ เอบีซีดี
วงเงินราคากลาง(บาท)500,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศภัสราภรณ์ พรหมเทพ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศราคากลาง ณ วันที่21 ตุลาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ480,000 บาท
เลขที่โครงการ65690010
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Learning Production ในการพัฒนารายวิชา GE 341 511 การคิดเชิงคำนวณและเชิงสถิติ สำหรับ เอบีซีดี
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายชิติพัทธ์ ประเสริฐสังข์480,000 บาท
นายอดิศร พรหมมาแดง500,000 บาท
นางสาวลักษณา ต้นจันทร์520,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายชิติพัทธ์ ประเสริฐสังข์480,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศภัสราภรณ์ พรหมเทพ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่