ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ109,996.00 บาท
เลขที่โครงการ65380038
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการการจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบมิถุนายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศประคอง เชียงนางาม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ109,996.00 บาท
เลขที่โครงการ65380038
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างการจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศประคอง เชียงนางาม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานสำนักบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ109,996.00 บาท
เลขที่โครงการ65380038
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างการจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
วงเงินราคากลาง(บาท)109,996.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศประคอง เชียงนางาม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่