ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ63,421.00 บาท
เลขที่โครงการ65306957
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์หอผู้ป่วย 4ง, 3ค และ 5ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศอุทรณ์ เคนใบ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ63,421.00 บาท
เลขที่โครงการ65306957
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์หอผู้ป่วย 4ง, 3ค และ 5ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์
วงเงินราคากลาง(บาท)63,421.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-363220 ต่อ 11-13
ชื่อผู้ลงประกาศอุทรณ์ เคนใบ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่19 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ63,421 บาท
เลขที่โครงการ65306957
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์หอผู้ป่วย 4ง, 3ค และ 5ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นายปิยสรรพ์ ภูเกิดพิมพ์
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายปิยสรรพ์ ภูเกิดพิมพ์63,400 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายปิยสรรพ์ ภูเกิดพิมพ์63,400 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศอุทรณ์ เคนใบ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่