ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ497,800.00 บาท
เลขที่โครงการ65306956
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสีฐาน
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิตตานันฐ์ ทิพวัฒน์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ497,800.00 บาท
เลขที่โครงการ65306956
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสีฐาน
วงเงินราคากลาง(บาท)497,838.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0 4336 3220 ต่อ 0 หรือ 11-13
ชื่อผู้ลงประกาศศิตตานันฐ์ ทิพวัฒน์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่24 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ497,800 บาท
เลขที่โครงการ65306956
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสีฐาน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด497,800 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ภูมิ โมเดอร์น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด497,800 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิตตานันฐ์ ทิพวัฒน์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่