ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306951
แหล่งเงินงบกองทุนประกันสังคม ปี 2565
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการก่อสร้างห้องพักฟื้นรวม (2จ) จำนวน 1 งาน
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญากรกฎาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมยกเลิกจากโครงการที่ 65306251 เนื่องจาก มีความบกพร่องในรายละเอียด
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306951
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างก่อสร้างห้องพักฟื้นรวม (2จ) จำนวน 1 งาน
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์28 มิถุนายน 2565
สถานที่ติดต่อหน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์043363220 ต่อ 0 หรือ 11-13
E-mail สำหรับวิจารณ์uthoke@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306951
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างห้องพักฟื้นรวม (2จ) จำนวน 1 งาน
วงเงินราคากลาง(บาท)9,999,995.01 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043363220 ต่อ 0 หรือ 11-13
ชื่อผู้ลงประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่23 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306951
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องพักฟื้นรวม (2จ) จำนวน 1 งาน
วงเงินราคากลาง9,999,995 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร5 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร22 กรกฎาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร1,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043363220 ต่อ 0 , 11-12
ชื่อผู้ประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่