ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ7,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306832
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 15
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศอุทรณ์ เคนใบ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ7,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306832
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 15
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์3 สิงหาคม 2565
สถานที่ติดต่อหน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์043363220 ต่อ 0 หรือ 11-13
E-mail สำหรับวิจารณ์uthoke@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ7,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306832
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 15
วงเงินราคากลาง(บาท)7,120,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043363220 ต่อ 0 หรือ 11-13
ชื่อผู้ลงประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่27 กรกฎาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ7,120,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306832
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 15
วงเงินราคากลาง7,120,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร19 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร2 กันยายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร1,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043363220 ต่อ 0 , 11-12
ชื่อผู้ประกาศชลธิชา กาลภูมิ
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ7,120,000 บาท
เลขที่โครงการ65306832
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 15
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เจเค เดคคอน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวันวิศวกรก่อสร้าง
บริษัท มหานครขอนแก่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เจเค เดคคอน จำกัด5,984,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตะวันวิศวกรก่อสร้าง6,288,000 บาท
บริษัท มหานครขอนแก่น จำกัด6,000,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เจเค เดคคอน จำกัด5,900,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศอุทรณ์ เคนใบ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่