ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ449,400.00 บาท
เลขที่โครงการ65306789
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดซื้อวัสดเพื่อซ่อมบำรุง-รักษา จำนวน 2 รายการ
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนานันต์ สุขพืช
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ449,400.00 บาท
เลขที่โครงการ65306789
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดเพื่อซ่อมบำรุง-รักษา จำนวน 2 รายการ
วงเงินราคากลาง449,400 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร5 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร4 กรกฎาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-363640
ชื่อผู้ประกาศธนานันต์ สุขพืช
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
296.78 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ449,400 บาท
เลขที่โครงการ65306789
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดเพื่อซ่อมบำรุง-รักษา จำนวน 2 รายการ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ไอวีเอฟ เอนวายเมด จำกัด449,400 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนานันต์ สุขพืช
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่