ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ220,900.00 บาท
เลขที่โครงการ65306431
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
จำนวน6
หน่วยนับรายการ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญามกราคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบพฤษภาคม 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมาลี โจมแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ220,900 บาท
เลขที่โครงการ65306431
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด220,900 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด220,900 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมาลี โจมแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่