แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ764,247.50 บาท
เลขที่โครงการ65306179
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
ชื่อรายการวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (JMAT) จำนวน 500 เล่ม
จำนวน500
หน่วยนับเล่ม
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ764,247.50 บาท
เลขที่โครงการ65306179
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (JMAT) จำนวน 500 เล่ม
วงเงินราคากลาง(บาท)764,247.50 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0 4336 3230 ต่อ 15-16
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่22 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ764,248 บาท
เลขที่โครงการ65306179
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (JMAT) จำนวน 500 เล่ม
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 764,248 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 764,248 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่