แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,132,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306178
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
ชื่อรายการชุดน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 หลักการ Real-time PCR จำนวน 10,000 test
จำนวน10000
หน่วยนับtest
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,132,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306178
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 หลักการ Real-time PCR จำนวน 10,000 test
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์26 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ติดต่อหน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์0 4336 3230 ต่อ 15-16
E-mail สำหรับวิจารณ์ratinun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,132,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306178
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 หลักการ Real-time PCR จำนวน 10,000 test
วงเงินราคากลาง(บาท)8,132,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0 4336 3230 ต่อ 15-16
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่22 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,132,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306178
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 หลักการ Real-time PCR จำนวน 10,000 test
วงเงินราคากลาง8,132,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร7 ธันวาคม 2564
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร22 ธันวาคม 2564
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสาร ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร1,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-363-230 ต่อ 0 หรือ 15-16 ในวันและเวลาราชการ (คุณรตินันท์ จันทะโยธา)
ชื่อผู้ประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่7 ธันวาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ8,132,000 บาท
เลขที่โครงการ65306178
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 หลักการ Real-time PCR จำนวน 10,000 test
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด8,132,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด8,132,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรตินันท์ จันทะโยธา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่6 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่