ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65210120
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญากรกฎาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศอรวรรณ โสดาสร้อย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65210120
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศอรวรรณ โสดาสร้อย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
313.27 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65210120
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงินราคากลาง(บาท)3,000,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศอรวรรณ โสดาสร้อย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศยกเลิก
ชื่อประกาศประกาศยกเลิกซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
ชื่อผู้ลงประกาศอรวรรณ โสดาสร้อย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
วันที่ประกาศ12 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่