ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ472,770.00 บาท
เลขที่โครงการ65210114
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศระดับมัธยม
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบเมษายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ472,770.00 บาท
เลขที่โครงการ65210114
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศระดับมัธยม
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อฝ่ายพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 50666
E-mail สำหรับวิจารณ์sureepornma@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ472,770.00 บาท
เลขที่โครงการ65210114
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศระดับมัธยม
วงเงินราคากลาง(บาท)472,770.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202044
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่30 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ472,770.00 บาท
เลขที่โครงการ65210114
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศระดับมัธยม
วงเงินราคากลาง472,770 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043202044
ชื่อผู้ประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ472,770 บาท
เลขที่โครงการ65210114
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศระดับมัธยม
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
บริษัท โซตินนภัสน์ จำกัด
บริษัท มีดีบุ๊ค จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด472,770 บาท
บริาัท โซตินนภัสน์ จำกัด500,580 บาท
บริษัท มีดีบุ๊ค จำกัด528,390 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด472,770 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่