ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ384,603.00 บาท
เลขที่โครงการ65210113
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบเมษายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ384,603.00 บาท
เลขที่โครงการ65210113
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อฝ่ายพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 50666
E-mail สำหรับวิจารณ์sureepornma@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ384,603.00 บาท
เลขที่โครงการ65210113
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
วงเงินราคากลาง(บาท)384,603.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202044
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่30 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ384,603.00 บาท
เลขที่โครงการ65210113
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
วงเงินราคากลาง384,603 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะศึกษาศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202044
ชื่อผู้ประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ384,603 บาท
เลขที่โครงการ65210113
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคพี บุ๊คสมาร์ท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงเครื่องเขียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวะภัณฑ์
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคพี บุ๊คสมาร์ท391,876 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงเครื่องเขียน384,603 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวะภัณฑ์387,683 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงเครื่องเขียน384,603 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรีพร มรรควัลย์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่