ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,859,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65190051
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 1 งาน
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศชัญวรัตน์ ลาบุญสา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,859,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65190051
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์19 พฤษภาคม 2565
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศชัญวรัตน์ ลาบุญสา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,859,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65190051
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง(บาท)5,859,318.68 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศชัญวรัตน์ ลาบุญสา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,859,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65190051
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง5,859,319 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร24 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร8 มิถุนายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ e-GP
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร3,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202396
ชื่อผู้ประกาศชัญวรัตน์ ลาบุญสา
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,859,000 บาท
เลขที่โครงการ65190051
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท วรธรรมการก่อสร้าง จำกัด5,015,500 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศชัญวรัตน์ ลาบุญสา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่