ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ278,200.00 บาท
เลขที่โครงการ65190048
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องนวดดินเหนียว จำนวน 1 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศอรนุช ถาเอ็นญวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ278,200.00 บาท
เลขที่โครงการ65190048
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องนวดดินเหนียว จำนวน 1 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์043202396
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศอรนุช ถาเอ็นญวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่12 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ278,200.00 บาท
เลขที่โครงการ65190048
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องนวดดินเหนียว จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)285,200.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202396
ชื่อผู้ลงประกาศอรนุช ถาเอ็นญวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่12 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ278,200.00 บาท
เลขที่โครงการ65190048
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องนวดดินเหนียว จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง285,200 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043202396
ชื่อผู้ประกาศอรนุช ถาเอ็นญวน
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่13 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ278,200 บาท
เลขที่โครงการ65190048
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องนวดดินเหนียว จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ร้าน อู่ถาวรการช่าง278,200 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศอรนุช ถาเอ็นญวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่