ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,373,700.00 บาท
เลขที่โครงการ65180226
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการแบบจำลองแสงอาทิตย์
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,373,700.00 บาท
เลขที่โครงการ65180226
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อแบบจำลองแสงอาทิตย์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-9700 ต่อ 45654
E-mail สำหรับวิจารณ์panneepa@kku.ac,th
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,373,700.00 บาท
เลขที่โครงการ65180226
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อแบบจำลองแสงอาทิตย์
วงเงินราคากลาง(บาท)1,321,450.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-9700 ต่อ 45654
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่18 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,373,700.00 บาท
เลขที่โครงการ65180226
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อแบบจำลองแสงอาทิตย์
วงเงินราคากลาง1,321,450 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร15 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร23 มีนาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่18 มีนาคม 2565
ราคาค่าเอกสาร500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-7900 ต่อ 45654 , 061-0208666
ชื่อผู้ประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,373,700 บาท
เลขที่โครงการ65180226
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบจำลองแสงอาทิตย์
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
บริษัท แอสเวลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
บริษัท แอสเวลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด1,372,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แอสเวลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด1,372,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่