ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ800,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65180222
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
ชื่อรายการเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน1
หน่วยนับเครื่อง
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบสิงหาคม 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศอรชร สอนสะอาด
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ800,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65180222
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-9700 ต่อ 45655
E-mail สำหรับวิจารณ์orashornso@kku.ac,th
ชื่อผู้ลงประกาศอรชร สอนสะอาด
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ800,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65180222
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินราคากลาง(บาท)800,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-9700 ต่อ 45655
ชื่อผู้ลงประกาศอรชร สอนสะอาด
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 กุมภาพันธ์ 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ800,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65180222
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินราคากลาง800,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร31 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร11 เมษายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่1 เมษายน 2565
ราคาค่าเอกสาร500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-7900 ต่อ 45655 , 061-0208666
ชื่อผู้ประกาศอรชร สอนสะอาด
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ800,000 บาท
เลขที่โครงการ65180222
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค 738,300 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มแอล เมด เทค 738,300 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศอรชร สอนสะอาด
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่