ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ870,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65160176
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2565 (นักเรียนโครงการ วมว.-มข.รุ่นที่ 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)) โดยวิธีคัดเลือก
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาสิงหาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ870,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65160176
ชื่อประกาศจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่3 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ870,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65160176
ชื่อประกาศจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์
วงเงินราคากลาง(บาท)870,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0823064571
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศราคากลาง ณ วันที่3 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ870,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65160176
ชื่อประกาศจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์
วงเงินราคากลาง870,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะวิทยาศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0823064571
ชื่อผู้ประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ870,000 บาท
เลขที่โครงการ65160176
ชื่อประกาศจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท โฟกัส วาเคชั่น จำกัด
บริษัท วี-ฟลาย เอเจนซี่ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 858,110 บาท
บริษัท โฟกัส วาเคชั่น จำกัด 1,089,066 บาท
บริษัท วี-ฟลาย เอเจนซี่ จำกัด 870,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 820,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่