ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ2,500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65130090
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นจำลองเสมือนจริงขั้นสูง จำนวน 1 รายการ
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบตุลาคม 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศวันเพ็ญ กาญจนะสันติสุข
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ2,500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65130090
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นจำลองเสมือนจริงขั้นสูง จำนวน 1 รายการ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อหน่วยพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043202407 ต่อ 150
E-mail สำหรับวิจารณ์wanpka@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศวันเพ็ญ กาญจนะสันติสุข
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ2,500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65130090
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นจำลองเสมือนจริงขั้นสูง จำนวน 1 รายการ
วงเงินราคากลาง(บาท)2,497,214.78 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48243
ชื่อผู้ลงประกาศวันเพ็ญ กาญจนะสันติสุข
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ2,500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65130090
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นจำลองเสมือนจริงขั้นสูง จำนวน 1 รายการ
วงเงินราคากลาง2,497,215 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร28 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202562,0919414464
ชื่อผู้ประกาศวันเพ็ญ กาญจนะสันติสุข
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศยกเลิก
ชื่อประกาศประกาศยกเลิกจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นจำลองเสมือนจริงขั้นสูง จำนวน 1 รายการ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
ชื่อผู้ลงประกาศวันเพ็ญ กาญจนะสันติสุข
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
วันที่ประกาศ3 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่