ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ6,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120124
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการโครงการจ้างก่อสร้างสวนลอยฟ้า ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (อาคารกลาง ๔ ชั้น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานงานต่อเนื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาตุลาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบมีนาคม 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ6,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120124
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างโครงการจ้างก่อสร้างสวนลอยฟ้า ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (อาคารกลาง ๔ ชั้น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์29 กันยายน 2565
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่26 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ6,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120124
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างก่อสร้างสวนลอยฟ้า ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (อาคารกลาง ๔ ชั้น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วงเงินราคากลาง(บาท)6,485,081.61 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่26 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ6,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120124
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างสวนลอยฟ้า ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (อาคารกลาง ๔ ชั้น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วงเงินราคากลาง6,485,082 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร30 กันยายน 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร20 ตุลาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะเศรษฐศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่17 ตุลาคม 2565
ราคาค่าเอกสาร2,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202267
ชื่อผู้ประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ6,000,000 บาท
เลขที่โครงการ65120124
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างสวนลอยฟ้า ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (อาคารกลาง ๔ ชั้น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ช.ทรัพย์ทวียิ่ง จำกัด
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด6,000,000 บาท
บริษัท ช.ทรัพย์ทวียิ่ง จำกัด5,420,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ช.ทรัพย์ทวียิ่ง จำกัด5,420,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่