ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120122
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการโครงการจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อบูรณาการระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) โครงการบูรณาการห้องเรียนสู่ชุมชน Inclusive
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานงานต่อเนื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญากรกฎาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบกรกฎาคม 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120122
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อบูรณาการระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ฯ โครงการบูรณาการห้องเรียนสู่ชุมชน Inclusive
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120122
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อบูรณาการระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ฯ โครงการบูรณาการห้องเรียนสู่ชุมชน Inclusive
วงเงินราคากลาง(บาท)5,000,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120122
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อบูรณาการระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ฯ โครงการบูรณาการห้องเรียนสู่ชุมชน Inclusive
วงเงินราคากลาง5,000,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร1 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร10 มิถุนายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะเศรษฐศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202267
ชื่อผู้ประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000 บาท
เลขที่โครงการ65120122
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อบูรณาการระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ฯ โครงการบูรณาการห้องเรียนสู่ชุมชน Inclusive
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ซัน อะกริ ครอป จำกัด
บริษัท กวิ จำกัด
บริษัท พรอสริช จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ซัน อะกริ ครอป จำกัด4,975,000 บาท
บริษัท กวิ จำกัด4,955,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท กวิ จำกัด4,955,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่