ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120114
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดจ้างเหมางานปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยระบบ Point Spot (แต้ม skill) ระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ โครงการสร้างทักษะใหม่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจศตวรรษ ที่ ๒๑
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบเมษายน 2565
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120114
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการจัดจ้างเหมางานปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยระบบ Point Spot (แต้ม skill) ระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ โครงการสร้างทักษะใหม่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจศตวรรษ ที่ ๒๑
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65120114
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดจ้างเหมางานปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยระบบ Point Spot (แต้ม skill) ระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ โครงการสร้างทักษะใหม่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจศตวรรษ ที่ ๒๑
วงเงินราคากลาง(บาท)100,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ100,000 บาท
เลขที่โครงการ65120114
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดจ้างเหมางานปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ด้วยระบบ Point Spot (แต้ม skill) ระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ โครงการสร้างทักษะใหม่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจศตวรรษ ที่ ๒๑
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นางสาวสุรัชดาภรณ์ พิทักษ์
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางสาวสุรัชดาภรณ์ พิทักษ์100,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางสาวสุรัชดาภรณ์ พิทักษ์100,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่