ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ990,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65100073
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมงคล คำสวาท
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ990,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65100073
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อหน่วยพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202405 ต่อ 45118-9 ,0864582176
E-mail สำหรับวิจารณ์kmong@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศมงคล คำสวาท
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ990,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65100073
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
วงเงินราคากลาง(บาท)1,039,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0864582176
ชื่อผู้ลงประกาศมงคล คำสวาท
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่23 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ990,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65100073
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
วงเงินราคากลาง1,039,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะทันตแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0864582176
ชื่อผู้ประกาศมงคล คำสวาท
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่