ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ60,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65040652
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างเหมาทำความสะอาดรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญาตุลาคม 2565
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ60,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65040652
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการจ้างเหมาทำความสะอาดรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์4 กรกฎาคม 2565
สถานที่ติดต่องานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
E-mail สำหรับวิจารณ์romayu@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ60,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65040652
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจ้างเหมาทำความสะอาดรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
วงเงินราคากลาง(บาท)61,178,700.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่29 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ60,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65040652
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาทำความสะอาดรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ
วงเงินราคากลาง61,178,700 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร5 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร9 สิงหาคม 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองคลัง
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่2 สิงหาคม 2565
ราคาค่าเอกสาร500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
430.44 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่