ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ488,107.00 บาท
เลขที่โครงการ64360112
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการการจ้างก่อสร้างโครงการเสาธงและพื้นที่เข้าแถวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน1
หน่วยนับรายการ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2564
คาดว่าจะมีการส่งมอบมิถุนายน 2564
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ488,107.00 บาท
เลขที่โครงการ64360112
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR การจ้างก่อสร้างโครงการเสาธงและพื้นที่เข้าแถวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 เบอร์ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
E-mail สำหรับวิจารณ์thanha@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ488,107.00 บาท
เลขที่โครงการ64360112
ชื่อประกาศประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างโครงการเสาธงและพื้นที่เข้าแถวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินราคากลาง(บาท)488,106.38 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่3 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ488,107.00 บาท
เลขที่โครงการ64360112
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการเสาธงและพื้นที่เข้าแถวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินราคากลาง488,106 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 หรือเบอร์มือถือ 06-11540904
ชื่อผู้ประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ488,107 บาท
เลขที่โครงการ64360112
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างโครงการเสาธงและพื้นที่เข้าแถวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส เพลส ท่าบ่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพท่าบ่อ 59
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังสนา เจริญทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมพร ก่อสร้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส เพลส ท่าบ่อ499,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพท่าบ่อ 59480,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังสนา เจริญทรัพย์490,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมพร ก่อสร้าง485,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพท่าบ่อ 59480,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่