ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ173,340.00 บาท
เลขที่โครงการ64305728
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
ชื่อรายการซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุง-รักษา จำนวน 4 รายการ
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับรายการ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศนริศรา สารบุญ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ173,340 บาท
เลขที่โครงการ64305728
ชื่อประกาศซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุง-รักษา จำนวน 4 รายการ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ วัสดุ 1998
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ วัสดุ 1998173,340 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ วัสดุ 1998173,340 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศนริศรา สารบุญ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่9 กรกฎาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่