ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ123,044.00 บาท
เลขที่โครงการ63360071
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ชื่อรายการการจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเสาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 งาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2563
คาดว่าจะลงนามในสัญญาสิงหาคม 2563
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2563
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ123,044.00 บาท
เลขที่โครงการ63360071
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR การจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเสาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 งาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 เบอร์ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
E-mail สำหรับวิจารณ์thanha@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ123,044.00 บาท
เลขที่โครงการ63360071
ชื่อประกาศประกาศราคากลาง การจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเสาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 งาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วงเงินราคากลาง(บาท)123,044.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่4 สิงหาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ123,044.00 บาท
เลขที่โครงการ63360071
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคา การจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเสาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 งาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วงเงินราคากลาง123,044 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะสหวิทยาการ กองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 หรือเบอร์มือถือ 06-11540904
ชื่อผู้ประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ123,044 บาท
เลขที่โครงการ63360071
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเสาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 งาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมพร ก่อสร้าง
ร้านไพบูลย์ ก่อสร้าง
ร้าน ก.การช่าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมพร ก่อสร้าง120,000 บาท
ร้านไพบูลย์ ก่อสร้าง121,506 บาท
ร้าน ก.การช่าง123,044 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมพร ก่อสร้าง120,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่20 สิงหาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่