ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2562
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ62360051
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน
ชื่อรายการจ้างเหมาปรับปรุง(ภายใน)รถบัสโดยสาร ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน วิทยาเขตหนองคาย
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2562
คาดว่าจะลงนามในสัญญากรกฎาคม 2562
คาดว่าจะมีการส่งมอบตุลาคม 2562
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2562
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ62360051
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาปรับปรุง(ภายใน)รถบัสโดยสาร ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน วิทยาเขตหนองคาย
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย งานคลังและพัสดุ หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์042-415615 ภายใน 49815
E-mail สำหรับวิจารณ์thanha@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2562
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ62360051
ชื่อประกาศประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุง(ภายใน)รถบัสโดยสาร ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน วิทยาเขตหนองคาย
วงเงินราคากลาง(บาท)200,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์042-415615
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่22 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2562
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ62360051
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง(ภายใน)รถบัสโดยสาร ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน วิทยาเขตหนองคาย
วงเงินราคากลาง200,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย งานคลังและพัสดุ หน่วยพัสดุ
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์042-415615
ชื่อผู้ประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2562
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ200,000 บาท
เลขที่โครงการ62360051
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง(ภายใน)รถบัสโดยสาร ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน วิทยาเขตหนองคาย
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ร้านเวิลด์ออดิโอ
อู่สุกัน
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ร้านเวิลด์ออดิโอ199,341 บาท
อู่สุกัน199,769 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ร้านเวิลด์ออดิโอ199,341 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่